1104631

ชุดข้อมูลกลางขยะ

caka st

                            metadatra podvi 1 Infro

1.การป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

   1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

   1.3 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

   1.4 ปริมาณขยะสะสม

   1.5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

   1.8 พื้นที่ที่มีขยะ 

   1.11 จำนวนปัญหา/ร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะ

2.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ 

   2.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

   2.2 จำนวน อปท.ที่มีการให้ปริมาณจัดเก็บขยะมูลฝอย

   2.5 จำนวนครัวเรือน

   2.9 จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

   2.10 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

3.จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

   3.3 ความถี่การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   3.4 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสีย

   3.6 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยใบบ่อขยะการวิเคราะห์ข้อมูลขยะ

Infrographic

 


สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001