1104631

ชุดข้อมูลกลางผู้สูงอายุ

odl st

บทวิเคราะห์                               metadatra podvi 1 Infro

 1. การดูแลพื้นฐานผู้สูงอายุ                               

    1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

   1.2 จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

   1.3 จำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยเลี้ยง

   1.6 จำนวนผู้สูงอายุพิการจดทะเบียน

   1.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยคนพิการ

   1.9 จำนวนผู้สู่อายุที่อยู่ตามลำพัง/ไม่มีใครดูแล

2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานให้ผู้สูงอายุ

   2.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

   2.2 จำนวนสถาพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษที่มีบริการ

   2.4 จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึงบริการ

3.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวผู้สูงอายุ

   3.3 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง

   3.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางด้านร่างกาย 


การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุ

Infrographic

 

                                                     

      
  

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001