1104631

ข้อมูลข้าว

rire

                         metadatra  podvi 1  Infro

 

1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตร           3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตร

   1.1 ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรนิยม                                                3.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร

   1.2 พื้นที่ที่ใด้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน                              3.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

   1.3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน                  3.3 จำนวนเกษตรกรปลูกข้าวทีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

   1.4 จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก                                     3.4 จำนวนเกษตรกรปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน

   1.5 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกชลประทาน              4. การแปรรูปการเพิ่มและสร้างคุณค่า

   1.6 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ                                                   4.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ 

2.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน             4.2 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

   2.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด                                      4.3 ผลิตภัณที่แปรรูปจากข้าว

   2.2 เนื้อที่ปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกียว และเนื้อที่เสียหาย                 5. การขนส่งสินค้าและบริหารสินค้า (Logistics)

   2.3 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่                                                         5.1 ครัวเรือนที่มียุ้งสางเก็บรักษาข้าวเปลือก

   2.4 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม                   5.2 ค้าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวในการจำแนกตามเส้นทาง

   2.5 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลียต่อไร                                    5.3 โกดังหรือสถานที่เก็บข้าวที่ได้มาตรฐาน

   2.6 เกษตรกรที่ใด้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวมาตรฐาน GPA     6.การพัฒนาระบบการตลาด

   2.7 พื้นที่ปลูกข้าวที่รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GPA                    6.1 ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

   2.8 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านมาตรฐาน GPA (ต้น)                              6.2 บรรจุพันธ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดรับลอง

   2.9 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร

   2.10 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร

   2.11 เกษตรกรที่ปลูกข้าวทีเป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

   2.12 พื้นที่ปลูกข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001