1104631

สำรวจภายในจังหวัด

การสำรวจในจังหวัดปทุมธานี

โครงการสำมะโน/สำรวจ

w ด้านประชากร

Ÿ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

Ÿ การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร ตารางข้อมูล พ.ศ.2545-2560

   บทสรุปผู้บริหาร พ.ศ. 2557 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4

         บทสรุปผู้บริหาร พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4

  บทสรุปผู้บริหาร พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4

   บทสรุปผู้บริหาร พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4

              บทสรุปผู้บริหาร พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 : ตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3: ไตรมาสที่ 4

 

 

Ÿ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 : 2558 : 2559 : 2560

wด้านเศรษฐกิจ

         Ÿ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

                ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

                 อุตสาหกรรมการผลิ

 

         Ÿสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน

         Ÿสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  ข้อมูลแจงนับ

         Ÿ สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

         Ÿ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง : ตารางข้อมูล พ.ศ. 2560 

 

โครงการสำรวจพิเศษของจังหวัดปทุมธานี

 

        

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001