1104631

การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

 โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

 w ที่มา (การประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556)

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี คำสั่งแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)

Ÿ การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2557)

             งานนำเสนอ

                รายงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติจังหวัดปทุมธานี จัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพหรือประเด็นที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

   Ÿ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเกษตร   ปลอดภัยอย่างครบวงจร ครั้งที่ 1/2557 (วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2557)

            งานนำเสนอ

             รายงานการประชุม

   Ÿ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

 

     ครั้งที่ 1/2557 (วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557)

            งานนำเสนอ

            รายงานการประชุม

   Ÿ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ครั้งที่ 1/2557 (วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557)

            งานนำเสนอ

            รายงานการประชุม

   Ÿ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว

     ครั้งที่ 1/2557 (วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557)

            งานนำเสนอ

            รายงานการประชุม

 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลของจังหวัดปทุมธานี (โดยสำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ณ ธันวาคม 2559)

   Ÿ บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี

   Ÿ บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคมของจังหวัดปทุมธานี

   Ÿ บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001