1104631

ประชุมระดมความคิดเห็นเครีอข่ายภาคประชาชน

สถิติจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชน

หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอุดมสมบรูณ์ ในพื่นที่ทุ่งราบเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

liver

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001