1104631

รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี (Ptthani Provincial Statistical Report)

 สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

2559    2560      2561 :  บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

2559    2560      2561:  บทที่ 2 สถิติแรงงาน

2559    2560      2561:  บทที่ 3 สถิติการศึกษา

2559    2560      2561:  บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

2559    2560      2561:  บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

2559    2560      2561:  บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

2559    2560      2561 :  บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

   สถิติด้านเศรษฐกิจ

2559   2560       2561 :  บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

2559   2560       2561 :  บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง

2559   2560       2561 :  บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ

2559   2560       2561  :  บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง

2559   2560       2561  :  บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

2559   2560       2561  :  บทที่ 13 สถิติพลังงาน

2559   2560       2561   : บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

2559   2560       2561   : บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

2559   2560       2561:    บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2559   2560       2561:    บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

2559   2560       2561 :  บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 

2559   2560       2561 :  บทที่ 19 สถิติการคลัง

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2559     2560     2561:  บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2561     2560     2559  :  2558  :  2557  :  ตารางตัวชี้วัด จำแนกตามสาขาสถิติ

เล่มรายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557

เล่มรายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558

เล่มรายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559

    เล่มรายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560


    เล่มรายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561


    เล่มรายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562

 

 

 

 


 


 

สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

2558  :  2557  :  บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

2558  :  2557  :  บทที่ 2 สถิติแรงงาน

2558  :  2557  :  บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน

2558  :  2557  :  บทที่ 4 สถิติสุขภาพ

2558  :  2557  :  บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย

2558  :  2557  :  บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

2558  :  2557  :  บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   สถิติด้านเศรษฐกิจ

2558  :  2557  :  บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ

2558  :  2557  :  บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

2558  :  2557  :  บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม

2558  :  2557  :  บทที่ 11 สถิติพลังงาน

2558  :  2557  :  บทที่ 12 สถิติการขนส่ง

2558  :  2557  :  บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2558  :  2557  :  บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว

2558  :  2557  :  บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน

2558  :  2557  :  บทที่ 16 สถิติการคลัง

2558  :  2557  :  บทที่ 17 สถิติราคา

2558  :  2557  :  บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ 

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2558  :  2557  :  บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2558  :  2557  :  บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001