1104631

งานโครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2557

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557/2558

2. สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2557/2558

   สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557

3. สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557

4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558

5. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557/2558

ประจำเดือน มกราคม 2558

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557/2558

2. สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2557/2558

3. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2558

4. สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2557

5. สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558

6. สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558         

7. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557/2558 (4/57)

8. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557/2558

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001